Regulamin Konkursu

czwartek, 07 czerwca 2012

Regulamin konkursu „Blogerzy dla Korczaka”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki konkursu „Blogerzy dla Korczaka”, trwającego w dniach 22.07.2012 – 20.11.2012, którego organizatorem jest blog Książki Zbójeckie (www.ksiazkizbojeckie.blox.pl) z siedzibą w Warszawie, zwany dalej ORGANIZATOREM.  
 2. Regulamin konkursu „Blogerzy dla Korczaka", zwany dalej Konkursem, jest dostępny na stronie blogu www.ksiazkizbojeckie.blox.pl

II. Zasady konkursu i dane osobowe 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przystępującego blogera na podanie do publicznej wiadomości jego Nicku oraz adresu blogu na stronie Organizatora oraz portalach społecznościowych.
 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jedynie w celach konkursowych. 
 3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż wyrażają zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zamieszczenie na swoim blogu specjalnie przygotowanej notatki poświęconej Januszowi Korczakowi. Forma oraz zakres tematyki jest dowolna (na przykład życiorys Korczaka, dorobek Korczaka, refleksje na temat Korczaka, refleksje na temat tego, jak Korczak wpłynął na współczesną pedagogikę, recenzja książki Korczaka, recenzja książki o Korczaku i inne), a także inne formy, takie jak: rysunek, komiks, portret, film, animacja, plakat pocztówka itp.
  Do konkursu można przesłać jedną notatkę/pracę. Dopuszczalne jest przesłanie notatki stworzonej przed ogłoszeniem konkursu.
 5. Nie ma ograniczenia w długości tekstów, dopuszczalne są cytaty (wyłącznie z podaniem źródła).
 6. Link do aktywnej notatki blogowej należy przesłać w terminie od 22.07.2012 do 20.11.2012 roku. Wszystkie zgłoszenia przesłanie po tym terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zamieszczenie w notatce konkursowej baneru Konkursu, który dostępny jest na stronie Organizatora. Ponadto w notatce należy zamieścić aktywny link, prowadzący do informacji o Konkursie oraz poinformować czytelników, że tekst bierze udział w Konkursie. Może to nastąpić w dowolnym miejscu w notatce konkursowej.
 8. Na adres mailowy organizatora odoj86@tlen.pl w czasie trwania konkursu należy przesłać:
  • Link do notatki konkursowej na swoim blogu.
  • Imię i nazwisko, nick blogowy oraz adres blogu.
  • Mail powinien zawierać w tytule (temacie) frazę: „Blogerzy dla Korczaka – zgłoszenie”.
   Tylko wówczas tekst weźmie udział w konkursie.
 9. Organizator nie odpowiada za linki źle działające, niekompletne bądź nie prowadzące bezpośrednio do materiału zgłoszonego w konkursie. Błędne linki nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
  UWAGA! Istnieje możliwość założenia blogu specjalnie na potrzeby konkursu.
 10. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego tekstu bądź materiału.
 11. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy.
  Uwaga! Jeżeli laureatem zostanie osoba mieszkająca za granicą, do przesyłki nagrody powinna podać polski adres (na przykład rodziny). Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nagrody poza granice Polski.
 12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury konkursu. Uczestnik nie ma możliwości odwołania się od werdyktu Jury.
 13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora (www.ksiazkizbojeckie.blox.pl) w dniu 10. 12. 2012 roku.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tekstów, które naruszają etykę wypowiedzi, są obraźliwe dla innych bądź stanowią plagiat.
 15. Wszystkie nadesłanie prace zostaną opublikowane po ogłoszeniu wyników na specjalnie utworzonym blogu zatytułowanym „Blogerzy dla Korczaka”. Będzie on rodzajem pokonkursowej wystawy.

III. Nagrody 

 1. W konkursie zostaną przyznane: miejsce pierwsze, miejsce drugie oraz miejsce trzecie. Oprócz tego Jury będzie miało prawo przyznać dwa wyróżnienia specjalne.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają zestawy książek dotyczących Janusza Korczaka i innych ufundowane przez sponsorów i patronów konkursu.
 3. Uczestnik, któremu zostanie przyznane miejsce na podium zostanie powiadomiony o tym drogą mailową.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent gotówkowy stanowiący równowartość nagród określonych w ust. 1. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, stanowiące nagrody przewidziane w Konkursie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość odwołania bądź przerwania Konkursu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Organizator zastrzega sobie również możliwość zmiany terminów podanych w regulaminie bez podawania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w przeprowadzaniu konkursu, uzależnionych od jego przebiegu. Informacja o zmianach lub odwołaniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).